Algemene voorwaarden aangepast vanaf 2015-06-01

01-06-2015

 

ALGEMENE VOORWAARDEN EPA

 

  1. 1.                ALGEMENE VERKOOP- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERINGEN

 

1.            Toepassing.

 

Onderhavige ALGEMENE VOORWAARDEN maken volledig deel uit van de offerte waarvan hieronder sprake ; bijgevolg betekent de aanvaarding van deze offerte ook aanvaarding der ALGEMENE VOORWAARDEN.

 

Afwijkingen, wijzigingen of toevoegingen mogen nochtans schriftelijk overeengekomen worden, nl. in de BIJZONDERE VOORWAARDEN van de bestelling. Zij hebben voorrang op onderhavige ALGEMENE VOORWAARDEN.

 

De clausules in de briefwisseling of andere documenten van de KLANT die met onderhavige ALGEMENE VOORWAARDEN in tegenspraak zouden zijn, zullen enkel geldig zijn mits schriftelijk akkoord van E.P.A. (hierna EPA genoemd).

 

2.            Ontstaan van het contract.

2.1.         Een offerte staat vast en verbindt EPA wanneer zij specifiek is en alle elementen bevat die de aanvaarding mogelijk maken, t.t.z. specificatie van het voorwerp, de hoeveelheid, prijs en voorwaarden van het af te sluiten contract.

Nochtans, en behoudens andersluidend beding, heeft de melding van verpakking of gewicht en volume in de offerte, enkel een aanwijzend karakter.

De geldigheidstermijnen van de offertes worden uitdrukkelijk vermeld. Indien geen termijn wordt vermeld, dienen de vermelde prijzen schriftelijk door EPA bevestigd te worden bij de bestelling.

2.2.         Het contract ontstaat door de aanvaarding door de KLANT, binnen de optietermijn en zonder voorbehoud, van een door EPA opgemaakte offerte of door de schriftelijke bevestiging door EPA per brief of telefax van elke andere bestelling van de KLANT.

2.3.         In geval van overmacht of bij omstandigheden buiten haar controle, verbindt EPA er zich toe binnen de kortste termijnen een billijke herziening van het contract aan de KLANT voor te stellen. Indien de partijen op deze basis niet kunnen overeenkomen, zal EPA vrij zijn een einde te stellen aan het contract, zonder schadeloosstelling van de KLANT en onverminderd eventuele vergoeding aan EPA.

3.            Prijs.

3.1.         Behoudens BIJZONDERE VOORWAARDEN, zijn de prijzen geldig exclusief B.T.W. voor leveranties afgehaald in de magazijnen of werkplaatsen van EPA, verpakking niet inbegrepen.

De kosten van verpakking, vervoer, verzekering, douane en/of bewaring zullen daarenboven aan de KLANT verrekend worden.

3.2.         De prijzen worden bepaald op de economische basis en voorwaarden in voege op datum van de offerte. In geval van wijziging van deze voorwaarden (namelijk prijs van de grondstoffen, referentielonen) tijdens de uitvoering van het contract, worden de overeengekomen prijzen herzien. Prijzen zijn enkel vast en niet herzienbaar indien het uitdrukkelijk vermeld is.

4.            Betalingen.

4.1.         De voorschotten van de KLANT komen op rekening van de bestellingprijs en zijn geen borgsom die de partijen zou toelaten zich van de overeenkomst vrij te maken.

4.2.         Behoudens BIJZONDERE VOORWAARDEN, dienen de betalingen te geschieden in de overeengekomen munt op de rekening van EPA bij de financiële instelling aangeduid op de factuur binnen de 30 dagen na haar datum. Een betaling bij middel van een wissel is dus niet schuldbevrijdend.

Een factuur die binnen de 20 dagen van haar uitgifte niet wordt teruggestuurd, wordt beschouwd als door de KLANT aanvaard.

4.3.         Bij niet-betaling op de vastgestelde vervaldagen, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest opbrengen van 1% per maand vanaf de eerste dag die volgt op de datum van de factuur .

De KLANT verbindt er zich toe geen betaling te vertragen of weigeren, om reden van een betwisting die vreemd zou zijn aan het voorwerp van de factuur.

Bij niet gerechtvaardigde betalingsvertraging, zal 14 dagen na het verzenden van een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven het bedrag van de factuur van rechtswege met 10 % verhoogd worden, met een minimum van € 100.

Indien de betalingsvertraging, één maand na ingebrekestelling, aanhoudt, zal EPA alle leveranties mogen opschorten of de voorafgaandelijke betaling ervan mogen eisen.

EPA mag eveneens, per aangetekend schrijven aan de KLANT, een termijn opleggen op het einde van dewelke het contract van rechtswege vernietigd zal worden, onverminderd de schadevergoeding waarop zij gerechtigd zou kunnen zijn.

Betalingstermijnen en -voorwaarden die in der minne of gerechtelijk toegekend worden brengen geen schuldvernieuwing mee.

Bij het niet-naleven van een vervaldag worden de nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.

In geval van vertraging in betaling door de KLANT, zal EPA vrij zijn op ieder ogenblik, van rechtswege en zonder formaliteiten, compensatie te verrichten tussen haar schuldvorderingen en schulden, al dan niet opeisbare, t.o.v. de KLANT.

5.            Overdracht van eigendom en risico’s.

5.1.         De leveranties blijven de eigendom van EPA tot de KLANT zijn contractuele verplichtingen volledig heeft nageleefd ; de KLANT zal bijgevolg de leveranties noch in pand mogen geven, noch verder verkopen, zonder zijn verbintenissen t.o.v. EPA tot haar voldoening gewaarborgd te hebben.

5.2.         Alle risico’s worden aan de KLANT overgedragen zodra de leveranties de magazijnen of werkplaatsen van EPA verlaten hebben. Indien overeengekomen, zorgt EPA voor de verpakking aan normale voorwaarden. De leveranties worden vervoerd op risico van de KLANT.

EPA zal de leveranties enkel tegen breuk- of vervoerrisico’s laten verzekeren op uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de KLANT.

De risico’s worden aan de KLANT overgedragen zodra de leveranties als klaar voor levering verklaard worden, zelfs indien hun verzending of levering vertraagd wordt op aanvraag van de KLANT of door zijn toedoen.

5.3.         Eventuele BIJZONDERE VOORWAARDEN worden, in voorkomend geval, overeenkomstig de INCOTERMS uitgave 2000 geïnterpreteerd.

6.            Levering.

6.1          De leveranties worden als geleverd beschouwd in de magazijnen of werkplaatsen van EPA, behoudens BIJZONDERE VOORWAARDEN.

6.2.         Behoudens BIJZONDERE VOORWAARDEN, heeft de aangeduide leveringstermijn een aanwijzend karakter.

Het naleven door EPA van een uiterste termijn is afhankelijk van het vervullen door de KLANT van zijn contractuele verbintenissen ; bij niet-naleven van deze verbintenissen binnen de voorziene termijnen, zal de leveringstermijn overeenkomstig verlengd worden.

Indien de levering vertraagd wordt ingevolge overmacht of elke andere omstandigheid die EPA ten tijde van de offerte niet kon voorzien, zal de termijn passend verlengd worden nl. door rekening te houden met de verbintenissen aangegaan door EPA of haar leveranciers voor andere werken.

6.3.         Zodra de goederen klaar zijn voor aflevering, dient de KLANT aan EPA volledige verzendingsinstructies te verstrekken, indien het contract hierover niets bepaalt.

De KLANT mag gedeeltelijke leveringen niet weigeren.

6.4.         De leveranties worden door EPA nagezien vóór verzending. Indien het contract het uitdrukkelijk bepaalt, mag de KLANT in de werkplaatsen van EPA controles uitvoeren of laten uitvoeren door gevolmachtigden. Bij afkeuring, zullen de opmerkingen van de KLANT schriftelijk vastgesteld en ondertekend dienen te worden.

Leveranties worden bij overdracht van risico’s als goedgekeurd geacht.

6.5.         De KLANT zal geen vergoeding voor vertraging mogen eisen :

a) indien de vertraging te wijten is aan overmacht of omstandigheid buiten de controle van EPA zoals staking, lock-out, vervoeronderbreking, brand, overstroming, mobilisatie, rekwisitie, opstand, algemeen bevoorradingstekort bij schaarste of onmogelijkheid het nodige materiaal in te voeren, beperking van energiebevoorrading, onweer, machinebreuk ;

b) indien de KLANT zijn eigen verplichtingen of de overeengekomen betalingsvoorwaarden niet heeft nageleefd.

In ieder geval zullen de eventueel voorziene boetes of vergoedingen 5 % van het bedrag van de basisbestelling niet mogen overschrijden.

6.6.         Indien de KLANT binnen de 14 dagen vanaf de betekening door EPA van de terbeschikkingstelling, de leveranties niet ophaalt, zal EPA gerechtigd zijn de kosten van warenopslag te eisen tot de leveranties de werkplaatsen van EPA verlaten. Bovenvermelde leveranties worden binnen de perken van de materiële bewaringsmogelijkheden en op risico’s van de KLANT bewaard.

6.7.         Eventuele BIJZONDERE VOORWAARDEN worden, in voorkomend geval, overeenkomstig de INCOTERMS uitgave 2000 geïnterpreteerd.

7.            Waarborgen en aansprakelijkheid.

7.1.         Onverminderd de BIJZONDERE VOORWAARDEN, kan EPA enkel aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken voorzien in artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek – namelijk de fabricatie- en/of materiaalgebreken – die vóór de overdracht van eigendom en risico’s reeds bestaan en het gebruik der leveranties onmogelijk maken of aanzienlijk verminderen.

EPA zal, naar keuze, en zonder enige andere verplichting tot schadeloosstelling, de gebrekkige leveranties herstellen of nieuwe vervangstukken leveren.

7.2          EPA zal geen aansprakelijkheid dragen noch voor de gebreken waarvan de oorzaak na de overdracht van eigendom ligt, noch voor gebreken te wijten aan verkeerd, niet-passend of gebrekkig gebruik der leveranties, aan een tekort aan toezicht, aan een herstelling of verbetering uitgevoerd door iemand anders dan EPA, aan een gebruik in abnormale en in het contract niet voorziene werkingsvoorwaarden of indien ze werden gedemonteerd.

Waarborg is tevens uitgesloten voor stoffen of stukken door de KLANT ter beschikking van EPA gesteld.

7.3.         Waarborg is alleen toepasselijk voor gebreken die tijdens de waarborgperiode bekend worden. De duur van deze waarborg wordt bij het ontstaan van het contract bepaald ; bij ontstentenis zal de waarborg één jaar lang van toepassing zijn, te rekenen vanaf de overdracht van risico’s.

7.4.         Teneinde in acht genomen te worden, zal de KLANT alle klachten schriftelijk aan EPA dienen te betekenen, onmiddellijk na de vaststelling van het gebrek.

De KLANT verbindt er zich toe de te vervangen stukken franco naar de werkplaatsen van EPA terug te sturen, na eventueel nazicht door EPA ter plaatse.

Bij schriftelijke betekening van een gebrek, zal de KLANT niettemin zijn contractuele verbintenissen dienen na te leven alsmede de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

7.5.         EPA zal tot geen enkele schadeloosstelling verplicht zijn t.o.v. de KLANT voor winstderving, rendementsverlies, werkloosheid en, in het algemeen, voor alle schade die geen onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van het niet uitvoeren van het contract of het vastgestelde gebrek.

EPA draagt geen andere aansprakelijkheid dan deze bepaald in artikel 7 ; de aansprakelijkheid van EPA voor alle schade door haar aan een derde of de KLANT veroorzaakt, buiten de leverantie zelf, is in ieder geval tot € 500.000 beperkt.

8.            Wetgeving – Rechtbanken.

8.1.         De Belgische wet is toepasselijk op het contract en zijn uitvoering. De bedingen van het Weens Verdrag van 1980 op Internationale Verkopen van Goederen (CISG) worden uitgesloten.

8.2.         In geval van betwisting, zal ieder geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het contract, dat in der minne niet geregeld kan worden, onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Tongeren vallen, zelfs bij opvordering in garantie of meerderheid van verweersters.

 

 


  1. 2.                ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

1.            Inleiding

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte met uitsluiting van alle andere ; ze hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant, wat ook zijn eigen bepalingen mogen zijn, en zullen noodzakelijk deel uitmaken van het contract voor zover er niet schriftelijk en eenstemmig van afgeweken wordt.

2.            Opstellen van het contract

2.1.         Indien E.P.A. NV (hierna EPA genoemd)  in de offerte een optietermijn heeft vastgelegd, dan wordt het contract slechts afgesloten als EPA de schriftelijke bestelling van de Klant ontvangen heeft vóór de verstrijking van de genoemde termijn en op voorwaarde dat de Klant geen enkele wijziging aan de offerte wil aanbrengen ; indien EPA geen optietermijn heeft vastgesteld of indien de optietermijn verstreken is, wordt het contract slechts afgesloten nadat EPA de bestelling schriftelijk aanvaard heeft.

Elke wijziging aan de offerte van EPA zal slechts dan door haar als aanvaard worden beschouwd in de mate dat de aanvaarding uitgedrukt is in de orderbevestiging. Elke staat van bijkomende verrichtingen van EPA, getekend door een afgevaardigde van de Klant, geldt als bestelling hiervoor.

2.2.         De voorschotten gestort door de Klant gelden als aanbetaling van de prijs van het contract en niet als borgsom.

2.3.         De kenmerken die voorkomen in catalogi en ander drukwerk m.b.t. het geleverde materiaal zijn slechts bindend voor zover het contract er uitdrukkelijk naar verwijst.

De gegevens omtrent paklijst, gewicht en inhoudsbepaling zijn benaderend en niet bindend voor EPA tenzij ze dit uitdrukkelijk bepaalt.

3.            Bestek, reglementen, normen en plannen

3.1.         Voor zover ze er niet uitdrukkelijk van afwijkt, is de offerte uitsluitend gebaseerd op het bestek, de plannen, specificaties en andere documenten toegevoegd aan de prijsaanvraag alsook op de reglementen en normen die van kracht zijn op de afgiftedatum van deze offerte.

Elke latere wijziging van deze documenten en reglementen zal een eventuele prijs en/of termijnverandering met zich meebrengen in de mate van haar weerslag op de studies, leveringen en werken van EPA, die deel uitmaken van haar Aanneming.

3.2.         De Klant is alleen verantwoordelijk voor het concept, de plannen en de specificaties die hij levert en zal er zelf en alleen de schadelijke gevolgen van dragen. Inzonderheid vrijwaart hij EPA, indien er van haar schadeloosstelling geeist wordt in het kader van haar Aanneming, in geval van miskenning van een brevet of van elk ander intellectueel eigendomsrecht.

3.3.         De plannen, specificaties, beschrijvingen, berekeningen, foto’s en andere documenten bij de offerte gevoegd, die exclusief eigendom zijn van EPA, mogen slechts gebruikt worden voor de waardering van haar offerte ; ze mogen niet aan derden meegedeeld worden op straf van schadevergoeding.

4.            Prijs

4.1.         De prijzen zijn zonder B.T.W. berekend en gebaseerd op de laatste officiële indexcijfers van lonen, sociale lasten en materialen die nauwkeurig vermeld zijn in de offerte of die, bij gebreke hiervan, gepubliceerd zijn op de dag van de offerte ; zij zullen herzien worden volgens de formules opgegeven in het contract.

Elke eventuele verhoging van taksen, belastingen, recyclage bijdragen of verplichtingen van openbare orde, wordt ten laste gelegd van de Klant, wat ook de wettelijke bepalingen mogen zijn.

4.2.         Tenzij anders vermeld in de prijsaanvraag, veronderstelt de offerte dat aan de volgende voorwaarden voldaan is :

a) de Aanneming zal kunnen plaatsvinden in normale omstandigheden, tenzij de bij de prijsaanvraag gevoegde documenten toelaten bijzondere verplichtingen te voorzien ;

b) de Aanneming zal niet hoeven plaats te vinden in omstandigheden die ongegrond, gevaarlijk of strijdig met de openbare orde zijn en inzonderheid zullen de werken dienen uitgevoerd te worden in een asbestvrije omgeving, en/of zonder interventie op asbesthoudende materialen ;

c) EPA zal ter plaatse, ten gepaste tijde en gratis, kunnen beschikken over het nodige water en de nodige elektriciteit voor de Aanneming ;

d) de Klant zal EPA toelaten gratis gesloten lokalen op de werf te betreden en te gebruiken, om aldus haar materiaal en leveringen te kunnen beveiligen tegen diefstal en beschadiging ;

e) de Klant zal het personeel van EPA toelaten zijn sanitaire en andere installaties, voorgeschreven door het Algemeen Reglement voor Arbeidsbeveiliging, en/of door het Wetboek over welzijn op het werk te betreden ;

f) de Klant zal op de bouwplaats en op gelijk niveau, in een straal van 30 meter van de plaats van bestemming, het materiaal lossen waarvan hij de installatie aan EPA heeft toevertrouwd ;

g) EPA zal niet hoeven deel te nemen aan een prorata-rekening of aan een inter-ondernemingencomité ;

h) de Klant zal de nodige inlichtingen meedelen betreffende risico’s en maatregelen inzake ‘welzijn op het werk’ van de werknemers, zoals toepasselijk op zijn vestiging. EPA gaat ervan uit dat alle nodige inlichtingen omtrent de veiligheid werden opgegeven in de prijsvraag. Bij opdracht gaat EPA ervan uit dat alle praktische aspecten zullen besproken worden tijdens een startvergadering (kick-off meeting) en dit vooraleer de werken aanvangen ;

i) de Klant zal zorgen voor de coördinatie van de werkzaamheden van externe ondernemingen en voor de nodige samenwerking met deze ondernemingen bij de toepassing van maatregelen m.b.t. het welzijn van werknemers op het werk, overeenkomstig de bepalingen van het A.R.A.B. en van het Wetboek over het welzijn op het werk.

Indien één van deze voorwaarden niet vervuld is in de loop van de Aanneming, zullen de prijzen en termijnen dienovereenkomstig aangepast worden.

4.3.         De prijzen van de offerte zijn gebaseerd op arbeid gepresteerd tijdens de normale werkuren die bij EPA gelden.

Meerprijzen als gevolg van door de Klant gevraagde overuren, arbeid op zaterdag en zondag, of bij nachtwerk, of op feestdagen, zullen hem aangerekend worden volgens de officiële barema’s.

4.4.         Tenzij anders vermeld in de offerte, worden de prijzen uitgedrukt in Euro.

4.5.         Indien in de offerte duidelijk vermeld wordt dat de volledige of gedeeltelijke Aanneming een verband heeft met andere deviezen dan deze van de offerte, dan wordt de prijs ervan berekend op basis van de koers van deze deviezen op de officiële markt op datum van de offerte. Elke wijziging van de prijs van dit deel van de Aanneming tengevolge van een afwijking van de genoemde koers met meer dan 5 procent vòòr de opstelling van het contract zal automatisch weerspiegeld worden in de prijs van de Aanneming voor een zelfde bedrag. Wanneer, bij het sluiten van het contract, de precieze keuze van leveringen uitgedrukt in een andere munt dan deze van het contract, overgelaten wordt aan de Klant, dan zal dezelfde 5 % regel van toepassing zijn tot op de dag van de keuze.

5.            Uitvoeringstermijn en boetes

5.1.         De uitvoeringstermijn vermeld in de offerte wordt ten titel van inlichting opgegeven : hij zal definitief bepaald worden en aanvangen bij het afsluiten van het contract, in zoverre alle elementen, nodig voor de uitvoering van de Aanneming, in het bezit zijn van EPA en bovendien het eventueel voorziene voorschot door haar ontvangen werd.

5.2.         Indien de verwezenlijking van de Aanneming geïntegreerd moet worden in een algemene planning, zal deze integratie gezamenlijk bepaald worden bij de afsluiting van het contract ; wijzigingen kunnen slechts plaatsvinden in gezamenlijk overleg.

5.3.         Elke door de Klant gevraagde wijziging in de uitvoeringsplannen, leveringsvoorwaarden of andere contractvoorwaarden heeft of kan tot gevolg hebben - indien EPA deze aanvaardt - dat overeengekomen prijzen en termijnen veranderd worden om rekening te houden met de financiële en technische gevolgen die eruit voortvloeien.

5.4.         Geen enkele boete of schadeloosstelling kan door de Klant worden opgelegd indien ze niet in het contract voorzien werd.

5.5.         Wanneer een boete of schadeloosstelling in het contract voorzien is, zal de Klant er slechts aanspraak op kunnen maken in zoverre :

1) de vertraging toe te schrijven is aan EPA of aan haar leveranciers en het niet gaat om een geval van overmacht of een omstandigheid zoals : staking, lock-out, transportonderbreking, brand, overstroming, mobilisatie, oproeping, opstand, algemeen bevoorradingstekort hetzij door grote schaarste, hetzij door de onmogelijkheid het nodige materiaal in te voeren, rantsoenering van energietoevoer, slechte weersomstandigheden, machinebreuk ;

2) de Klant zijn eigen verplichtingen naleeft ;

3) hij nadeel ondervonden heeft en hij EPA een voorafgaande aanmaning stuurde.

5.6.         Indien de uitvoering van de Aanneming vertraging heeft opgelopen door een feit waarvoor noch EPA, noch haar onderaannemers of leveranciers aansprakelijk zijn en behoudens toepassing van de paragrafen 5.7. of 5.8. hierna, zal of kan deze vertraging leiden tot termijnsverlenging binnen redelijke grenzen van een uitvoering in normale omstandigheden en rekening houdend met de verbintenissen die EPA, haar onderaannemers of haar leveranciers zouden kunnen aangegaan hebben voor andere opdrachten.

De Klant zal zich niet kunnen beroepen op dgl. termijnsverlenging om het contract te verbreken of zich elders te wenden op kosten van EPA. Indien deze vertraging langer dan 3 maand duurt en als het contract bepaalt dat de prijs van EPA vast en niet herzienbaar is, zal EPA het recht hebben haar prijs te herzien, op het einde van de Aanneming, op billijke wijze, met inachtneming van eventuele verhogingen van haar kostprijzen.

5.7.         Indien de onverwachte gebeurtenissen zoals voorzien in paragraaf 5.5.1 hierboven, het voor EPA onmogelijk maken de Aanneming uit te voeren volgens de contractuele voorwaarden, zal deze laatste hetzij een herziening van het contract kunnen voorstellen aan de Klant, hetzij het contract kunnen verbreken op deze datum en volgens onderstaande voorwaarden : alle werken die reeds uitgevoerd zijn op datum van de kennisgeving van de storende gebeurtenis zullen door de Klant betaald worden op basis van de contractprijs ; alle kosten opgelopen door EPA ten gevolge van de contractverbreking, zoals voor het sluiten van de werf, de terugname van haar materiaal, schadeloosstelling aan leveranciers en onderaannemers, zullen door beide partijen, elk voor de helft, gedragen worden.

Evenwel, indien zulke onverwachte gebeurtenissen slechts vertragingen van de uitvoering van de Aanneming met zich zouden meebrengen, zal paragraaf 5.6. van toepassing zijn, tenzij de Klant hierdoor zwaar benadeeld wordt ; in dgl. geval zullen beide partijen gezamenlijk overleg plegen om de gevolgen op billijke wijze te verzachten.

5.8.         Indien de vertraging in de uitvoering van de Aanneming rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de Klant of de personen met wie hij een contract gesloten heeft, dan zal de Klant EPA vergoeden voor de schade die ze zou geleden hebben.

5.9          De bouwheer heeft krachtens artikel 1794BW het recht de aanneming, op gelijk welk ogenblik en door zijn loutere wil, te beëindigen, mits hij EPA vergoedt voor het geleverde werk en de geleverde materialen. Daarenboven dient de bouwheer EPA te vergoeden voor winstderving die forfaitair wordt vastgesteld op 10% van het bedrag van de nog uit te voeren werken.

6.            Onderaanneming - tussenkomst van derden

6.1.         EPA behoudt zich het recht voor de gedeeltelijke of gehele Aanneming uit te besteden.

6.2.         Indien EPA niet zelf haar onderaannemer kiest en hem niet goedkeurt, zal zij haar weigering rechtvaardigen ; indien de Klant volhardt, zal EPA geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen noch wat deze keuze betreft noch wat de uitbestede gedeelten van het contract betreft.

6.3.         lndien de keuze van een materiaal, in de Aanneming inbegrepen, niet aan de vrije keuze van EPA wordt gelaten en indien deze het materiaal niet goedkeurt, zal ze haar weigering schriftelijk rechtvaardigen. Indien de Klant volhardt, zal EPA slechts gehouden zijn tot de waarborg en verbintenissen van de leverancier van dit materiaal ten opzichte van haar, en zal de Klant alle gevolgen dragen die voortvloeien uit zijn keuze.

6.4.         De Klant mag werken, die tot de Aanneming behoren, slechts door een derde laten uitvoeren of herstellen in geval van in gebreke blijven van EPA, na aangetekende aanmaning, die gedurende 2 weken zonder gevolg is gebleven en na tegensprekelijke vaststelling van de staat van de werken.

7.            Betalingen

7.1.         De betalingen moeten 30 dagen na factuurdatum gebeuren op de rekening van EPA bij de financiële instelling op de factuur opgegeven.

Het afgeven van een wissel betekent dus geen wettelijke betaling. Elke factuur die niet betwist wordt binnen de 20 dagen van haar uitgifte, zal beschouwd worden als aanvaard door de Klant.

7.2.         In geval de betalingen niet gebeuren op de vastgestelde vervaldatum, zullen de verschuldigde sommen verhoogd worden van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, met een intrest opbrengen van 1% per maand vanaf de eerste dag die volgt op de datum van de factuur .

Elke gedeeltelijke betaling van de Klant zal eerst in mindering gebracht worden van de intresten, het eventueel saldo in mindering van de hoofdsom.

Bovendien zal, in geval van ongerechtvaardigd betalingsuitstel, het bedrag van de factuur automatisch met 10 % verhoogd worden met een minimum van € 100, twee weken na het versturen van een aanmaning die zonder bevredigend gevolg bleef.

De Klant zal de betaling niet kunnen weigeren door een betwisting in te roepen die niet rechtstreeks betrekking zou hebben op de factuur, en zal evenmin een recht op retentie kunnen uitoefenen op het onbetwistbaar deel van de factuur, indien de betwisting van de Klant op de factuur betrekking heeft.

7.3.         lndien het uitstel van betaling langer duurt dan twee weken na het verzenden van een aanmaning, zal EPA de uitvoering van haar Aanneming kunnen stopzetten op kosten van de Klant en bovendien, per aangetekend schrijven aan de Klant, een termijn kunnen opleggen bij afloop waarvan het contract van rechtswege beëindigd wordt. In beide hypothesen doet de beslissing van EPA geen afbreuk aan haar rechten bepaald in paragraaf 7.2., noch aan haar recht op eventuele schadevergoedingen.

7.4.         De betalingsmodaliteiten en -termijnen in der minne of gerechtelijk overeengekomen brengen geen novatie met zich mee en gelden onverminderd de toepassing van paragrafen 7.2. en 7.3.

Elke niet naleving van een vervaldatum heeft automatisch de onmiddellijke opeisbaarheid van de nog verschuldigde sommen tot gevolg.

7.5.         In geval van betalingsvertraging van de Klant, is het uitdrukkelijk overeengekomen dat EPA op elk ogenblik het volste recht heeft zijn onbetwistbare schuldvorderingen zonder enige formaliteit op de Klant te vereffenen met al haar schulden t.a.v. deze laatste, incl. de niet vervallen schulden, op voorwaarde, in dit laatste geval, dat de vertraging van de Klant 90 dagen bedraagt en dat deze conventionele vereffening per aangetekend schrijven aan de Klant ter kennis gegeven wordt. Bij vertraging van minstens 90 dagen, indien de bestelling een onderaanneming uitmaakt, verbindt de Klant er zich toe zich niet te verzetten tegen de invordering door EPA van haar onbetwistbare schuldvordering bij de bouwheer.

7.6.         EPA behoudt de eigendom van de uitgevoerde werken en het door haar geleverde materiaal tot aan de volledige betaling van de prijs onverminderd de eventuele overdracht van risico’s ten laste van de Klant.

8.            Verzekeringen - risico’s

8.1.         EPA heeft een wettelijke verzekering aangegaan die de eventuele arbeidsongevallen van haar personeel dekt, alsmede de ongevallen op de weg van en naar het werk.

8.2.         EPA heeft een verzekering “Burgerlijke Aansprakelijkheid” aangegaan die de lichamelijke of materiële schade dekt veroorzaakt aan derden door motorvoertuigen van EPA.

8.3.         EPA heeft een verzekering “Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating” aangegaan die, tot een totaal bedrag van maximaal € 2.500.000,00 - alle schade dekt door EPA veroorzaakt aan een derde of aan de Klant, voor een fout begaan tijdens de uitvoering van de werken. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen aanspraak zal kunnen gemaakt worden op EPA’s verantwoordelijkheid, per schadegeval, boven dit bedrag.

8.4.         Voor zover EPA niet aansprakelijk is, draagt de Klant de risico’s die betrekking hebben op de werken en goederen tijdelijk ter beschikking gesteld van EPA, zoals lokalen, toestellen, gereedschap en eveneens op de materialen nodig voor de Aanneming en gesitueerd op de bouwplaats.

8.5          Indien de prestaties geen deel uitmaken van een forfaitaire opdracht, is EPA uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige foutieve uitvoering, verborgen dan wel zichtbaar.

8.6          EPA is enkel aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze aangetoonde schuld en voorzover het geen prestaties in regie betreft, met dien verstande dat alleen voor vergoeding in aanmerking komt, die schade waartegen EPA zich heeft laten verzekeren en voor zover de vergoeding de contractuele waarde van het werk niet overschrijdt en voor zover de aangetoonde schade groter is dan € 1.250,00.

8.7          Het is de opdrachtgever verboden gedurende de twee jaar na de beëindiging van onze werkzaamheden, met de werknemers van EPA enigerlei transacties aan te gaan en/of direct dan wel indirect binnen zijn bedrijf of aanverwant bedrijf een van hen tewerk te stellen op straffe van een onmiddellijke, zonder ingebrekestelling, opeisbare som van 2.500,00 euro per dag per betrokken werknemer. In voorkomend geval is de opdrachtgever minstens een vergoeding verschuldigd gelijk aan drie maal het jaarlijks brutoloon van de betrokken werknemer, zonder dat dit afbreuk doet aan enig verhaal dat mogelijks nog bijkomend zou bestaan uit hoofde van EPA.

8.8          De werknemers of onderaannemers van EPA zullen op geen enkel ogenblik als werknemer van de klant beschouwd kunnen worden. De klant zal geenszins gerechtigd zijn over hen enig gedeelte van gezag uit te oefenen dat normaal aan een werkgever toekomt.  Teneinde de klant toe te laten eventuele instructies te geven zal een persoon (werknemer of aangestelde van EPA) aangeduid worden die de centrale communicatiepersoon is voor EPA. Aan deze persoon zal de klant of zijn werknemers of aangestelden indien nodig richtlijnen kunnen geven betreffende de in het kader van de overeenkomst uit te voeren opdrachten. Alleen deze persoon is gemachtigd de nodige instructies te geven aan de werknemers of aangestelden van EPA.

8.9          Voldoende bewaking van de werf buiten de werkuren van uitvoering van de aanneming behoort tot de verantwoordelijkheid van de klant. De klant is aansprakelijk voor de diefstallen van materialen en materieel die tijdens de uitvoering van de werken ontvreemd worden door derden en dit buiten de werkuren van de aanneming.

9.            Keuring - aanvaarding

9.1.         Keuring

Tenzij anders bepaald, zal de keuring uitgevoerd worden volgens de Belgische normen en reglementen en, indien één van de partijen het vraagt, onder toezicht van een erkend zelfstandig organisme.

Die kosten van de keuring en andere controles die niet in het contract voorzien zijn, zullen ten laste vallen van de Klant.

Indien de Klant zich niet laat vertegenwoordigen bij de keuring voorzien in het contract en mits notificatie ten minste 8 dagen tevoren, zal hij het proces-verbaal ervan niet kunnen betwisten.

9.2.         Voorlopige aanvaarding - Plaatsbeschrijving

9.2.1.     

9.2.2.      De eventuele weigering van de Klant om over te gaan tot de voorlopige aanvaarding zal officieel met de motieven ervan meegedeeld moeten worden per aangetekende brief, binnen 14 dagen na ingebruikname en/of opstart van de installatie.

9.2.3.      In geval de Klant weigert over te gaan tot de voorlopige aanvaarding of deze weigert te geven, zal EPA ofwel de redenen van weigering aannemen en opnieuw een verzoek tot aanvaarding doen na uitvoering van de gevraagde werken ofwel, na minnelijke schikking of, bij gebreke hiervan, in rechte, de aanstelling verzoeken van een deskundige, gelast met het onderzoeken van de gegrondheid van de motieven voor de weigering en eventueel gelast met het bepalen van de uit te voeren werken.

9.2.4.      De inbezitneming of ingebruikneming van de volledige of gedeeltelijke Aanneming door de Klant of door derden, zelfs vòòr de volledige afloop ervan, geldt als voorlopige aanvaarding voor de betrokken delen van de Aanneming.

9.2.5.      Indien de werken van de Aanneming voltooid zijn en de Klant niet overgaat tot de voorlopige aanvaarding omwille van rechtmatige motieven, buiten elke aansprakelijkheid van EPA, zal een plaatsbeschrijving uitgevoerd worden, volgens de procedure bepaald in paragraaf 9.2.1. Deze plaatsbeschrijving zal een overdracht van de risico’s en van de bewaringskosten naar de Klant met zich meebrengen. Op aanvraag van deze laatste, zal EPA hem de te nemen maatregelen aanwijzen voor het goede behoud van de installatie.

9.2.6.      Na de voorlopige oplevering kan EPA niet meer aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare gebreken.

9.2.7.      De procedure voorzien in paragraaf 9.2. zal toegepast worden op elke bijkomende bestelling.

9.3.         Definitieve aanvaarding

9.3.1.      Tenzij anders bepaald in het contract, wordt de definitieve aanvaarding zonder meer verkregen bij afloop van een termijn van één jaar die ingaat op de dag van de voorlopige aanvaarding.

9.3.2.      Indien het contract voorziet dat EPA de definitieve aanvaarding moet aanvragen, zal de procedure voorzien in paragraaf 9.2. toepasselijk zijn.

10.          Waarborgen

10.1.       EPA verbindt zich ertoe te verhelpen aan alle gebreken die de Aanneming aantasten ten einde deze in conformiteit te brengen met het contract, binnen de hierna beschreven grenzen.

10.2.       Om in overweging genomen te worden, zal ieder bezwaar officieel schriftelijk gemeld moeten worden aan EPA, onmiddellijk na de vaststelling van het gebrek.

10.3.       De waarborgverbintenis is slechts toepasselijk op de gebreken die zich zouden voordoen tijdens de waarborgperiode. Indien de duur ervan niet vastgelegd is in het contract, zal de waarborg één jaar duren, vanaf de datum van de voorlopige aanvaarding. Indien de voorlopige aanvaarding verkregen werd ten gevolge van de inbezitneming of de ingebruikneming voorzien in paragraaf 9.2.4. hierboven, is EPA niet verplicht de beschadigingen te herstellen die het gevolg zijn van deze inbezitneming of deze ingebruikneming.

10.4.       De waarborg houdt in, naar keuze van EPA, ofwel de herstelling of de vervanging van het geheel of een deel van het door EPA geleverde materiaal dat een gebrek vertoont, ofwel de uitvoering van de werken die gebrekkig werden bevonden. De vervangen of herstelde stukken en de werken beoogd in deze paragraaf worden gewaarborgd volgens dezelfde modaliteiten en voorwaarden als deze van het oorspronkelijke werk en met dezelfde vervaldatum. De kosten die voortspruiten uit een ongerechtvaardigd beroep op de waarborg zullen gefactureerd worden.

10.5.       Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van paragrafen 3.2, 6.2 en 6.3, slaan de verplichtingen van EPA slechts op de gebreken die zouden voorkomen bij de voorgeschreven gebruiksomstandigheden en bij correcte aanwending. Zij zijn niet toepasselijk voor de gebreken waarvan de oorzaak van latere datum is dan de inbezitneming door de Klant of door derden, en meer bepaald in geval van slecht onderhoud, ouderdom, veranderingen en/of herstellingen uitgevoerd door de Klant of door derden.

10.6.       EPA zal slechts aansprakelijk zijn voor de waarborg zoals deze vermeld is in huidig artikel, met uitsluiting van elke schadeloosstelling.

10.7.       EPA zal onder geen enkel beding aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige onrechtstreekse, immateriële of gevolgschade, zoals productieverlies, inkomstenverlies, winstderving, stagnatieschade en gelijkaardige financiële of economische verliezen, veroorzaakt aan de Klant uit hoofde van of ter gelegenheid van de Aanneming.

11.          Wederzijdse inlichtingen - correspondentie

11.1.       Beide partijen verbinden zich ertoe elkaar wederzijds in te lichten over elke gebeurtenis of element die de veiligheid of de goede werking van de Aanneming kunnen beïnvloeden.

11.2.       De rechtmatige voorschriften van de Klant inzake veiligheid of coördinatie van de werken op de werf kunnen slechts tegen EPA ingeroepen worden indien ze haar officieel en schriftelijk ter kennis werden gebracht.

11.3.       Tenzij anders overeengekomen, zal elke correspondentie van EPA slechts geldig verzonden worden op het adres van de maatschappelijke zetel van de Klant, en elke correspondentie van de Klant op het adres vermeld in de offerte van EPA.

Op dit vlak zal elke partij zich mogen beroepen op de tekortkomingen van de andere, behalve in geval van kennelijke kwade trouw.

11.4        EPA behoudt zich het recht om de uitvoering van de werken te melden op commerciële media. EPA zal niet expliciet een toelating aan de klant vragen hiervoor.

Meer nieuwsitems

20-06-2017  Dringend stroomleiders gezocht!
04-11-2016  Wij zoeken extra medewerkers
21-04-2015  Betrouwbare blikseminstallatie
23-12-2014  EPA - Compleet in hoogspanningscabines